فوریه 10, 2019

تعریف سبک زندگی

واژه “life style” به معنای «سبک زندگی»، «روش‏های متفاوت زندگی» را نشان می‏دهد