مارس 23, 2020

تغییر رویکرد برندها در مقابله با کرونا

با همه گیری ویروس کرونا و خانه نشینی مردم در سراسر جهان، برخی برندها از حرکت باز نماندند. ویروس کرونا تاثیرات چشم گیری را در همه […]